ریاضی راهنمایی

گروه ریاضی شهرستان کوهدشت

 

باسمه تعالی

طرح درس سالانه (بودجه بندی)ریاضی سال سوم راهنمایی سال تحصیلی91/1390 شهرستان کوهدشت

ماه

هفته

عناوین  مطالب

مهر

هفته اول

مجموعه عددهای طبیعی،عدد اول،تعیین اعداد اول،

هفته دوم

حل مسئله،توان

هفته سوم

یاد آوری جذر،جذر تقریبی،جذر اعشاری

هفته چهارم

امتحان جذر،نمایش مجموعه های عدد صحیح،جمع عددهای صحیح،تفریق عددهای صحیح،رسم1

آبان

هفته پنجم

معرفی اعداد گویا،محور اعداد گویا،تساوی کسر،کسر علامت دار،جمع و تفریق عددهای گویا

هفته ششم

ضرب و تقسیم عدد های گویا،بردار ومختصات،تساوی بردارها

هفته هفتم

جمع بردارها،ضرب یک عدد دریک بردار،بردارهای واحد مختصات،رسم2

هفته هشتم

جبر، عبارتهای جبری، پیدا کردن مقدار عبارت جبری

نهم هفته

ساده کردن عبارات جبری، توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع

آذر

هفته دهم

معادله(یادآوری)،روش حل معادله،راهبرد تشکیل معادله،

هفته یازدهم

رسم3،هندسه1،زاویه و دایره،وضع خط و دایره نسبت به هم،زاویه مرکزی

هفته دوازدهم

زاویه محاطی،تقسیم دایره به کمانهای مساوی،چندضلعی های منتظم،

هفته سیزدهم

رابطه یفیثاغورس،استفاده از رابطه فیثاغورس،حل مسئله

دی

هفته چهاردهم

دوران ،نماد های دوران،مجموعه دوارنهای یک شکل،رسم4،تمرین دوره ای1

هفته پانزدهم

رفع اشکال و آماده سازی جهت نوبت اول،ادامه تمرین دوره ای1،

هفته 16و17

امتحانات  نوبت اول

شروع نیمسال دوم

هفته 18

مجموعه عددهای حقیقی،محور عددهای حقیقی،نمودار ستونی

بهمن

19

میانگین،معادله خط(رابطه بین طول وعرض نقاط) رسم خطی که معادله آن داده شده

20

نمودار مجموعه ای از نقاط صفحه،خط های مبداء گذر

21

خط های غیر مبداء گذر،شیب خط

22

عرض از مبداء خط،صورت دیگر معادله خط،خط های موازی با محورها

اسفند

23

دستگاه معادله خطی

24

راهبرد تشکیل معادله،دستگاه معادلات خطی،رسم5

25

خطوط موازی و قضیه تالس،تقسیم پاره خط به قطعات مساوی،

26

قضیه تالس،عکس قضیه تالس

فروردین

27

ادامه قضیه تالس وعکس قضیه تالس

28

شکل های متشابه

اردیبهشت

29

تشابه دومثلث،حالات مختلف تسابه،

30

ادامه تشابه،تمرین

31

حجم هرم،کره مخروط

32

رسم6،تمرین دوره ای2،مرور و رفع اشکال

خرداد

هفته 33و34

امتحانات نوبت دوم

 

لازم است یادآور شوم که این طرح درس  متناسب با شرایط منطقه ،آموزشگاه ،کلاس و دانش آموزان ،مطابق نظردبیر مربوطه قابل تغییر است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 16:58  توسط صحبت اله آقایی محمدی  |